Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Aktualne wnioski dotyczące podatkó znajdą państwo na stronie https://e-obywatel.choszczno.pl Podatki i opłaty lokalne - nowe wnioski dostępne są na https://e-obywatel.choszczno.pl
Bezpieczeństwo Imprez Masowych Bezpieczeństwo
CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Działalność gospodarcza
Decyzja uchylająca uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Sprawy wojskowe
Decyzja zmieniająca uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Sprawy wojskowe
Decyzje o warunkach zabudowy Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Deklaracja uczestnictwa w realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Choszczno. Deklaracje i informacje
Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy okazać przy odbiorze zaświadczenia. Nieruchomości i Rolnictwo
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania - osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami Ochrona środowiska
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia
Krajowy transport drogowy osób-zezwolenie na przewozy regularne specjalne Transport drogowy osób
Krajowy transport osób- zezwolenie na regularne przewozy osób Transport drogowy osób
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką Transport drogowy taksówką
Nadanie numeru PESEL Alkohol - zezwolenia
Podział Nieruchomości Nieruchomości i Rolnictwo
Pokrywanie należności mieszkaniowej żołnierzom Sprawy wojskowe
Pozwolenie na przeprowadzenie zbiorki publicznej Zbiórka publiczna
Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu Ochrona środowiska
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Rozgraniczenie nieruchomości Nieruchomości i Rolnictwo
Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy z bonifikatą Nieruchomości i Rolnictwo
Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym Dowody osobiste
Udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Ewidencja ludności
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na terenie gminy Choszczno Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Ustalenie numeru porządkowego budynku Nieruchomości i Rolnictwo
Utrata i uszkodzenie dowodu osobistego Dowody osobiste
Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Sprawy wojskowe
Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za żołnierza samotnego Sprawy wojskowe
Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny Sprawy wojskowe
Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną Ochrona środowiska
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Choszczno. Ochrona środowiska
Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko - decyzje środowiskowe Ochrona środowiska
Wydanie i wymiana dowodu osobistego Dowody osobiste
Wydanie kopii decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej Nieruchomości i Rolnictwo
Wydanie kopii decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (działki) Nieruchomości i Rolnictwo
Wydanie kopii zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego (adresu) nieruchomości Nieruchomości i Rolnictwo
Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Ewidencja ludności
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego ustalenie numeru porządkowego (adresu) nieruchomości Alkohol - zezwolenia
Wydawanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego Transport drogowy taksówką
Wymeldowanie cudzoziemca i obywatela RP Wymeldowanie
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy Zameldowanie
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywatela RP Zameldowanie
Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych Dowody osobiste
Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu Pas drogowy
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Ochrona środowiska
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy sportowej Alkohol - zezwolenia
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia
Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów Ochrona środowiska
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym Pas drogowy
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych Alkohol - zezwolenia
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam Pas drogowy
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym Pas drogowy
Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Ochrona środowiska
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu Dowody osobiste
Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego Transport drogowy taksówką
Zrzeczenie się licencji na wykonywanie transportu drogowego Transport drogowy taksówką