Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Wydanie i wymiana dowodu osobistego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
  Wniosek-o-wydanie-dowodu-osobistego_w_postaci_elektronicznej
który można złożyć:

 • osobiście, w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce,
 • w formie dokumentu elektronicznego, który musi być uwierzytelniony podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub  profilem zaufanym ePUAP.

2. Dokument tożsamości:

 • dowód osobisty lub ważny paszport, 
 • dokument podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie,
 • poświadczenie obywatela polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa - okazywany na żądanie organu, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.

Uwaga! W przypadku osób, które składały wniosek w formie dokumentu elektronicznego, wymagane dokumenty przedkłada się przy odbiorze dowodu osobistego.

3. Załączniki:

 • aktualna fotografia 35 x 45 mm * ,
 • plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB,* do wniosku w formie elektronicznym,
 • odpis aktu urodzenia lub odpis aktu małżeństwa - w sytuacji wymagającej wyjaśnienia  niezgodności danych wskazanych we wniosku z informacjami w posiadanych przez organ rejestrach.

*Fotografia powinna być aktualna, kolorowa, mająca dobrą ostrość, wykonana na jasnym jednolitym jasnym tle, odzwierciedlająca naturalny kolor skory, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków ( 70-80% zdjęcia), bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami z naturalnym wyrazem twarzy, z nieprzesłoniętymi włosami i zamkniętymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 lat lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późniejszymi zmianami).

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wniosku składanego w formie elektronicznej załącza się zeskanowane orzeczenia lub zaświadczenie, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.

W tylko uzasadnionych przypadkach może zostać dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub otwartymi ustami.

 

 


Opłaty

Nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni- w szczególnych przypadkach termin może być dłuższy.

1. Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:

 •  osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni,
  w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską,
  w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
 •  osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której składa odpowiednio opiekun prawny,
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której składa kurator.

Uwaga: W sytuacji, gdy  nie możemy osobiście złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, pracownik gminy zapewni przyjęcie  wniosku w miejscu pobytu danej osobychyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku wtedy organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę. W takim tylko przypadku odbiór dokumentu możliwy jest przez pełnomocnika. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, wymagana jest obecność osób o których mowa powyżej. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

2. Dowód osobisty odbiera:

 • wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu ),
 •  rodzic / opiekun prawny - dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej,
 •  osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba powyżej 13 roku życia ), rodzic tej osoby albo kurator tej osoby,
 • pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę.

UWAGA : jeśli wniosek był złożony przez rodzica / opiekuna prawnego / kuratora w imieniu osoby małoletniej, ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo poprzez skrzynkę ePUAP - OSOBA TA MUSI BYĆ OBECNA PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (DZ.U. z 2010 r. Nr 167,  poz. 1311, z dnia 2011 r. Nr 133, poz. 768, z dnia 2012 r. poz. 1407).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie  dowodu osobistego (DZ.U. z 2000 r. Nr 105 poz. 1110 z późniejszymi zmianami).
 4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 nr 144, poz. 1204 )
 5.  Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. Nr 1114 ). Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 26 czerwca 204 r.

Dodatkowe informacje, uwagi

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ :

 w przypadku :

 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Wszystkie dowody wydane przed dniem 01 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Uwaga: Zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.

Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 01 MARCA 2015r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.