Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.

A. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych lub,

B. wypełniony wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistym.

2. Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym znajdującej się w posiadaniu tut. Organu gminy ( dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych/dokumentacji – oryginały do wglądu).

3. Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych/dokumentacji. W takim przypadku dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą.

4. Dowód dokonania opłaty.

 

Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Wzór wniosku o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych


Komórka organizacyjna

Wydział Spraw Obywatelskich, Choszczno, ul. Wolności 24, I piętro, pokój 11.


Opłaty

1. Opłata za udostępnienie danych jednostkowych ( dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) lub za udostępnienie dokumentacji ( związanej z jednym dowodem osobistym) -  wynosi 31 złotych, którą należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Choszcznie: 71 8359 0005 0028 9098 2000 0027

lub w kasie Urzędu z zaznaczeniem „opłata za udostępnienie o danych osobowych z rejestru dowodów osobistych.

2. Opłata 17 złotych od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, gdy osoba działa przez pełnomocnika.


Termin i sposób realizacji

1. Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku – osobiście, drogą korespondencyjną lub w formie dokumentu elektronicznego, który musi być uwierzytelniony podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub  profilem zaufanym ePUAP.   
- w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.

2. Wnosząc o udostępnienie danych z powyższego rejestru/dokumentacji związanej z dowodem osobistym, należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia wskazanych danych, np. wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych, w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości itp.

Przy niemożności wykazania interesu prawnego – wykazanie interesu faktycznego  w otrzymaniu danych z Rejestru Dowodów Osobistych.

3. Odmowa udostępnienia danych następuje z Rejestru Dowodów Osobistych w drodze decyzji administracyjnej.

4. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody zachodniopomorskiego  w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (DZ.U. z 2010 r. Nr 167,  poz. 1311, z dnia 2011 r. Nr 133, poz. 768, z dnia 2012 r. poz. 1407).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie  opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  ( Dz. U. z dnia 20 stycznia 2012 r.).

 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 października 2011r. w sprawie określenia wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistym (Dz. U. Z 2011 r. Nr 243, poz 1452).