Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiorki publicznej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. "Wniosek o przeprowadzenie zbiórki publicznej"
2. Do wniosku należy dołączyć:
- aktualny wyciąg z rejestru sądowego,
- statut organizacji lub
- akt organizacyjny komitetu (w przypadku gdy zbiórkę ma przeprowadzić komitet tylko w tym celu utworzony) podpisany przez wszystkich członków komitetu,
zawierający następujące dane:
- cel powołania komitetu,
- sposób realizacji celu (plan zbiórki),
- zasady podejmowania uchwał dotyczących realizacji celu,
- imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zbiórkę,
- nazwiska i adresy członków komitetu,
- adres komitetu,
3. Do wglądu:
dowód osobisty osoby odpowiedzialnej za zbiórkę


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
pok. nr 11, tel. (095) 765 93 48
pok. nr 13, tel. (095) 765 93 50


Opłaty

Opłata skarbowa:
za wydane decyzji - 82,00 zł.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

art. 2 ust.1 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopada 2003 r. o sposobie przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późniejszymi zmianami).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub wydziale lub prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie:
- stowarzyszeniom zarejestrowanym
- organizacjom posiadającym osobowość prawną
- komitetom zorganizowanym dla przeprowadzenia określonego celu
2. Cel zbiórki powinien być zgodny z prawem oraz zasługiwać na poparcie ze względu na interes publiczny. Za takie cele uznaje się cele religijne, państwowe, oświatowe, kulturalno-społeczne, społeczno-opiekuńcze.
3. Zawiadomienie o wyniku zbiórki i sposób zużytkowania zebranych ofiar powinno być w terminie 1 miesiąca od zakończenia zbiórki złożone w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Choszcznie oraz ogłoszone w prasie. Zawiadomienie ma zawierać:
- nazwę i siedzibę instytucji, która zbiórkę przeprowadziła,
- nazwę władzy, która udzieliła pozwolenia oraz datę i numer tego pozwolenia,
- sumę (ilość i rodzaj) zebranych ofiar,
- wykaz kosztów przeprowadzenia zbiórki,
- dokładne przedstawienie podziału czystego dochodu ze zbiórki z wymienieniem celów, na które dochód ten został przeznaczony oraz sum przekazanych na każdy z tych celów,
4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub wydziale prowadzącym sprawę.