Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz:
- wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.
2. Dowód osobisty, w przypadku jego braku inny dokument tożsamości.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
4. D
okument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (w oryginale, do wglądu – w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu).
5.Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
pok. nr 11, tel. (095) 765 93 48


Opłaty

17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
- Bank GBS nr 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 (Dz. U. z 2010r. Nr. 217, poz. 1427 ze zm.).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. Poz. 1282 ze zm.).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2016r. Poz 23).


Tryb odwoławczy

Do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia bądź odmowy.


Dodatkowe informacje, uwagi


1.Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie danych