Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.Formularz Zgłoszenie pobytu stałego” z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemca). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
  Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
- Ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo
- Ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
- Karta pobytu (wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo na zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany) lub,
- zezwolenie na pobyt stały lub,
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub,
- decyzja o nadaniu statusu uchodźcy RP lub,
- decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE (nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE):
- ważny dokument podróży
- ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu)
3. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo                 
-pisemne pełnomocnictwo do zameldowania
- dowód osobisty lub paszport pełnomocnika

 POBYT CZASOWY:
1. Formularz Zgłoszenie pobytu czasowego” z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemca). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,
- zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (a w przypadku braku zaświadczenia oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP)
Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
- Wiza (a w przypadku gdy wjazd nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie posiadania wizy – dokument podróży) lub,
- tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca lub,
- karta pobytu lub,
- zezwolenie na pobyt czasowy lub stały lub,
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub,
- decyzja o nadaniu statusu uchodźcy RP, udzielenia w RP ochrony uzupełniającej, zgodny ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany
Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE (nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE):
- ważny dokument podróży
- ważna karta pobytu członka rodziny obywatela UE
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu)

 3. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo                 
-pisemne  pełnomocnictwo do zameldowania
- dowód osobisty lub paszport pełnomocnika


Opłaty

Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

- 17zł – 
opłata za udzielenie pełnomocnictwa w przypadku, gdy osoba zgłaszająca działa przez pełnomocnika (opłata za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
- Bank GBS nr 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005


Termin i sposób realizacji

Termin i sposób załatwienia

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.
Osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej – 17zł.
- Bank GBS nr 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 338 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011r. Nr. 220 poz. 1306).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. Poz. 783 ze zm.).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2016r. Poz 23).


Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

- Zameldowanie w nowym miejscu pobytu stałego powoduje automatyczne wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego.
Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.