Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
2. Załączniki (w zależności od sytuacji):
- Oświadczenie
- Oświadczenie (w przypadku osób żyjących w konkubinacie)
- Zaświadczenie o dochodach członków rodziny
- Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół dziennych
- Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych)
zaświadczenie z wojskowej komendy uzupełnień lub jednostki wojskowej o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej
- kartę powołania do odbycia zasadniczej zasadniczej służby wojskowej
- odpis skróconego aktu urodzenia dziecka
- odpis skróconego aktu małżeństwa
3. Do wglądu:
- dowody osobiste zainteresowanych osób


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
pok. nr 11, tel. (095) 765 93 48
pok. nr 13, tel. (095) 765 93 50


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Do 7 dni.


Podstawa prawna

art.127 ust. 1 oraz art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Żołnierz, poborowy z kartą powołania do wojska oraz poborowy służby zastępczej wnosi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miejskiego).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się: żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową poborowy, który otrzymał kartę powołania do wojska (tzw. Bilet )
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.
3. Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.
4. Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej oraz poborowych służby zastępczej.