Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Krajowy transport drogowy osób-zezwolenie na przewozy regularne specjalne

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. "Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym"
2. Załączniki:
- kserokopia posiadanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
- informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległość między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy,
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządcami.
3. Do wglądu:
Oryginały kserokopii załączonych dokument


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
pok. nr 11, tel. (095) 765 93 48
pok. nr 13, tel. (095) 765 93 50


Opłaty

Opłata administracyjna w wysokości zależnej od okresu ważności zezwolenia wnoszona przed odbiorem dokumentu: na obszar gminy
do 1 roku 50 zł
do 2 lat 75 zł
do 3 lat 100 zł
do 4 lat 125 zł
do 5 lat 150 zł
Opłata administracyjna za wydanie wypisu z zezwolenia w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Opłata za czynności administracyjne za wydanie wypisu dla każdego pojazdu zgłoszonego do wniosku o udzielenie zezwolenia - w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Opłata za czynności administracyjne za wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

- art. 18 ust.1pkt.1 lit. b, c, d, d1, ust. 4, art. 20, art. 21, art. 22 ust. 1, art. 22a ust. 3 - 8, art. 24 ust. 1, 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088 ze zm) § 12, § 14 § 15 ust.1, 2 i 5

- § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2004r. Nr 159, poz. 1664) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie stawek opłat uiszczanych przez przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób (Dz. U. z 2003 r. Nr 232 poz. 2331).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub wydziale prowadzącym sprawę.