Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Krajowy transport osób- zezwolenie na regularne przewozy osób

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. "Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym"
2. Załączniki:
· kserokopia posiadanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
· proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i
odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
· schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
· potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
· zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
· cennik,
· wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
3. Do wglądu:
· Oryginały kserokopii załączonych dokumentów


Opłaty

Opłata administracyjna w wysokości zależnej od okresu ważności zezwolenia wnoszona przed odbiorem dokumentu: na obszar gminy
· do 1 roku 100 zł
· do 2 lat 150 zł
· do 3 lat 200 zł
· do 4 lat 250 zł
· do 5 lat 300 zł
Opłata administracyjna za wydanie wypisu z zezwolenia - w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Opłata za czynności administracyjne za wydanie wypisu dla każdego pojazdu zgłoszonego do wniosku o udzielenie zezwolenia - w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Opłata za czynności administracyjne za wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

- art. 18, art. 20, art. 21, art. 22 i art. 22a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z póź. zm.),
· § 13 pkt 1, § 15 i § 16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz.1726 ).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub wydziale prowadzącym sprawę).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub wydziale prowadzącym sprawę.