Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 zawierający informację o sposobie włączenia do drogi - propozycja lokalizacji zjazdu wraz z określeniem jego parametrów technicznych (2 egz.),
- oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, ewentualnie kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, aktu notarialnego,
- wyrys i wypis z Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego,
- w przypadku, gdy inwestor jest przedsiębiorcą należy przedłożyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub stosowne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- jeżeli wnioskodawca posługuje się pełnomocnictwem należy do wniosku dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa (z chwilą złożenia wniosku w kancelarii podawczej Urzędu).
Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu publicznego


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, BUDOWNICTWA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
pok. nr 23, tel. (095) 765 93 35


Opłaty

82,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
Nie podlegają tej opłacie zezwolenia dotyczące budownictwa mieszkaniowego.
Z wyżej wymienionej opłaty zwolnione są ponadto;
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli występują z wnioskiem o wydanie zezwolenia wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
17,00 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.


Termin i sposób realizacji

Przeprowadzenie wizji lokalnej przez pracownika Urzędu Miejskiego w Choszcznie. Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów


Podstawa prawna

- art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r. z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.),


Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r. z późn. zm.),

„zjazd” - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ze względu na warunki techniczne dokonuje się podziału zjazdów na:
„zjazd publiczny” – określony przez zarządcę drogi jako zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, a w szczególności do stacji paliw, obiektu gastronomicznego, hotelowego, przemysłowego, handlowego lub magazynowego,
„zjazd indywidualny” – określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie (np. budynek mieszkalny).
Zgodnie z art. 29 przytoczonej ustawy budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.