Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Wydanie kopii decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.  Wniosek o wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej,
2. Załączniki:
 dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z KW lub
akt notarialny),
 kopia aktualnego odpisu z KRS-u (osoby prywatny) – oryginał do wglądu


Komórka organizacyjna

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ Nieruchomości i Rolnictwa
pok. nr 3, tel. (095) 765 93 43


Opłaty

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa – za każdą rozpoczętą stronę kopii zawiadomienia – 5,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej: część II pkt 4).
Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Choszcznie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie nr 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005 za pośrednictwem
Banków bądź Poczty.


Termin i sposób realizacji

Do 14 dni.


Podstawa prawna

Art. 73 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).


Tryb odwoławczy

1. W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, stronie
przysługuje możliwość wniesienia zażalenia, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie);
2. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia na stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy okazać przy odbiorze zaświadczenia.