Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia

2. Wykazanie interesu prawnego w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów ( kserokopie dokumentu świadczącego o interesie prawnym – oryginały do wglądu).

3. Dowód dokonania opłaty skarbowej.

 PODANIE O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH


Komórka organizacyjna

Wydział Spraw Obywatelskich, Choszczno, ul. Wolności 24, I piętro, pokój 11.


Opłaty

1. Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 złotych, którą należy uiścić w kasie Urzędu lub wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Choszcznie: 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005.

2. Za poświadczenie kserokopii strony z akt dowodów osobistych 5 zł od każdej rozpoczętej strony

3. Opłata 17 złotych od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, gdy osoba działa przez pełnomocnika.


Termin i sposób realizacji

1.Termin załatwienia sprawy wynosi  do 7 dni od daty wpływu wniosku.

2. Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

3. Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody zachodniopomorskiego  w Szczecinie, w terminie 7 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (DZ.U. z 2010 r. Nr 167,  poz. 1311, z dnia 2011 r. Nr 133, poz. 768, z dnia 2012 r. poz. 1407).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami ).
 3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Z 2013 r., poz. 267 ze zmianami ).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (Dz. U. z 2014 poz. 1709 z późniejszymi zmianami);