Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Choszczna który zawiera:
- oznaczenie rodzaju zezwolenia,
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
- numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
- przedmiot działalności gospodarczej,
- adres punktu sprzedaży,
- adres punktu składowania napojów alkoholowych ( magazynu dystrybucyjnego)


Załączniki:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemną zgodę właściciela, użytkowania, zarządcy lub administratora budynku,
- jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ).


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
pok. nr 13, tel. (095) 765 93 50


Opłaty

1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu  (z wyjątkiem piwa),
- opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone
· 2.100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
- 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa -wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku
poprzednim,
- 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

art. 18 ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Z 2007r., Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami)
art. 75 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. Z 2004r. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm. ).


Tryb odwoławczy

1. Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w
Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  za pośrednictwem organu, który wydał decyzje.(odwołanie składa się w Kancelarii lub wydziale prowadzącym sprawę).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub wydziale prowadzącym sprawę.