Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. "Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką" .
2. Załączniki:
- kserokopia odpisu z rejestru przedsiębiorców lub kserokopia zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
- kserokopia zaświadczenia z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu; ponadto w przypadku przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy również za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
- kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem lub dokumenty świadczące o co najmniej 5 letniej praktyce w zakresie wykonywania tego transportu (przy czym przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy),
- kserokopia badań lekarskich i psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy,
- kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim,
- kserokopia legalizacji taksometru.
3. Do wglądu:
Oryginały kserokopii dokumentów stanowiących załączniki


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
pok. nr 11, tel. (095) 765 93 48
pok. nr 13, tel. (095) 765 93 50


Opłaty

Opłata administracyjna wnoszona przed odbiorem licencji:
1. Za udzielenie licencji na okres:
· od 2 do 15 lat - 200 zł
· powyżej 15 do 30 lat - 250 zł
· powyżej 30 do 50 lat - 300 zł,


Termin i sposób realizacji

30 dni.


Podstawa prawna

art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125,poz. 874 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r. Nr 235, poz. 1726 ).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub
wydziale prowadzącym sprawę).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie,


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub wydziale prowadzącym sprawę.