Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Aktualne wnioski dotyczące podatkó znajdą państwo na stronie https://e-obywatel.choszczno.pl

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. „Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub/i zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę” lub
2. "Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej" lub
3. "Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej."
Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać.
4. Załączniki:
- ”Formularz informacji o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę” - w przypadku, gdy wnioskujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.)
- sprawozdanie finansowe (np. F-01, Rb- 30),
- bilans,
- specyfikacja zobowiązań i należności,
- kopia planu finansowego,
- kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego,
- kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno -prawnych (US, ZUS),
-kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego,
- w przypadku toczących się postępowań układowych, kopia postanowienia
- otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności,
- kopia ewentualnych programów naprawczych,
- inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub/i zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty prolongacyjnej/odsetek za zwłokę
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub/i zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ PODATKOWY
pok. nr 21, tel. (095) 765 93 62
pok. nr 22, tel. (095) 765 93 65


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Do 60 dni.


Podstawa prawna

art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U.z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. )


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni
od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).