Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej zawierający :
- nazwę i adres wnioskodawcy,
- lokalizacja zajętego odcinka pasa drogowego,
- powierzchnię zajęcia pasa drogowego,
- planowany okres zajęcia pasa drogowego,
- rodzaj reklam umieszczanych w pasie drogowym,
- powierzchnia obiektu budowlanego w pasie drogowym,
- planowany okres umieszczenia reklam.
Do wniosku należy dołączyć:
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze lub powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu to informacja o sposobie zabezpieczenia robót,
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej (kserokopia tych dokumentów),
- stosowne upoważnienia.


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, BUDOWNICTWA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
pok. nr 23, tel. (095) 765 93 35


Opłaty

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Choszczna na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości 5,00 zł;
2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni 7,00 zł;
3) przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego 2,00 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) w obszarze zabudowanym 50,00 zł;
2) poza obszarem zabudowanym 30,00 zł;
3) na drogowym obiekcie inżynierskim 100,00 zł;
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok
kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczona jest
proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.
§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
a) w obszarze zabudowanym 1,50 zł
b) poza obszarem zabudowanym 1,00 zł
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów 1,00 zł
3) reklamy 2,00 zł
2. Do reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 1 pkt. 3 podwyższa się o 100%.
3. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.
§ 5. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.


Termin i sposób realizacji

Przeprowadzenie wizji lokalnej przez pracownika Urzędu Miejskiego w Choszcznie. Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.


Podstawa prawna

- art. 40 ust. 1, 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r. z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ( Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z 2004 r.),
- Uchwała Nr V/73/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Choszczna.


Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
- W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
- Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.
- Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu z zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
- Zgodnie z § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz.1729).Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.