Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko - decyzje środowiskowe

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

We wniosku należy zamieścić następujące informacje:

 • dane wnioskodawcy (nazwa, adres,  telefony)
 • rodzaj przedsięwzięcia (budowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania)
 • kwalifikacja przedsięwzięcia wg rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko: § .... ust. ... pkt. ... lit. ...
 • miejsce realizacji inwestycji będzie realizowane przedsięwzięcie (obręb, numery ewidencyjne działek, adres).

Załączniki:

 1. Poświadczona  kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - 3 egzemplarze.
 2. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 3. Dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, składany w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na nośniku danych.
 4. Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z wymaganiami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko składana w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na nośniku danych. 
 5. Dowód zapłaty opłaty skarbowej (oryginał)

Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ DS. KOMUNALNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA
pok. nr 06 , tel. (095) 765 93 37


Opłaty

Opłata Skarbowa

205 zł opłata skarbowa za decyzję z wyj. podmiotów zwolnionych z opłaty
17 zł - w wypadku złożenia pełnomocnictwa.


Termin i sposób realizacji

Uzyskanie decyzji możliwe w terminie 30 dni i dłużej w zależności od nałożenia raportu.


Podstawa prawna

- Art. 3 ust. 1 pkt 5, dział I, rozdział 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.