Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Podział Nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o podział nieruchomości,

Uprawnionym podmiotem mogącym żądać wszczęcia postępowania podziałowego jest osoba prawna lub fizyczna mająca w dokonaniu podziału ewidencyjnego interes prawny- art.97 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Oznacza to, iż postępowanie podziałowe może być wszczęte tylko na wniosek takiego podmiotu, którego strefy prawnej będzie dotyczył podział ewidencyjny. Podział ewidencyjny nieruchomości jest uprawnieniem należącym do sfery wykonywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, dlatego też wnioskodawcą podziału mogą być zarówno właściciel, jak i użytkownicy wieczyści nieruchomości,

W przypadku współwłasności (wieczystego współużytkowania) wniosek podpisują wszyscy współwłaściciele (wieczyści współużytkownicy),

Jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli,

We wniosku należy podać cel podziału nieruchomości, tj. przeznaczenie projektowanych działek i planowany sposób ich zagospodarowania.

2. Załączniki:

dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej albo notarialną umowę nabycia nieruchomości od osoby wpisanej w księdze wieczystej jako właściciel, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po osobie ujawnionej w księdze wieczystej jako właściciel, lub też inne dokumenty, z którymi związane są skutki stwierdzenia albo potwierdzenia nabycia prawa własności) lub oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 §1 Kodeksu Karnego, Dz. U. z 1998 r., Nr 88, poz.553). Składający oświadczeni zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru – jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna (oryginał do wglądu),

oryginał aktualnego wypisu z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków),

kopia mapy katastralnej (ewidencyjnej) obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującej w dniu złożenia wniosku,

pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości (gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków,

3 egzemplarze wstępnego projektu podziału nieruchomości, za wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wstępny projekt podziału nieruchomości, opracowuje się na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu.

Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności: granice nieruchomości podlegającej podziałowi,

oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,

powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi,

naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu,

przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu, przedstawione w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej,

Wypis z katastru nieruchomości,kopię mapy katastralnej oraz mapy do sporządzenia wstępnych projektów podziału można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Choszcznie w Wydziale Nieruchomości, Geodezji, Kartografii i Katastru mieszczącym się przy ul. Niedziałkowskiego 14.

Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów Wydział Nieruchomości i Rolnictwa występuje do Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Planowania Przestrzennego o wydanie opinii co do zgodności proponowanego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego (lub w szczególnych przypadkach co do zgodności z przepisami odrębnymi lub decyzją o warunkach zabudowy). Po uzyskaniu pozytywnego postanowienia wnioskodawca winien przedłożyć do dokumentację geodezyjną sporządzoną przez uprawnionego geodetę: protokół z przyjęcia granic nieruchomości, wykazy zmian gruntowych, wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej, mapę z projektem podziału.

Wniosek o podział nieruchomości - I etap
Wniosek o podział nieruchomości - II etap

 


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ Nieruchomości i Rolnictwa
pok. nr 3, tel. (095) 765 93 43


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

60 dni.


Podstawa prawna

- dział III Rozdział 1 (Podziały nieruchomości) art. 92 – 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz.2663).

- art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.).


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie).


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego.