Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Decyzja zmieniająca uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
2. Załączniki (w zależności od sytuacji):
- pismo z WKU lub Powiatowego Urzędu Pracy o zmianie terminu powołania lub:
- oświadczenie
- zaświadczenie o dochodach członków rodziny,
- zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół dziennych,
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych).
3. Do wglądu:
dowody osobiste zainteresowanych osób.


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
pok. nr 11, tel. (095) 765 93 48
pok. nr 13, tel. (095) 765 93 50


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Do 7 dni.


Podstawa prawna

 

art.154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ).


Tryb odwoławczy

Żołnierz oraz poborowy z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się:
- żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową,
- poborowy, który otrzymał kartę powołania do wojska (tzw. Bilet),
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.
3. Przy składaniu wniosku, należy posiadać oryginały załączników.
4. Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej oraz poborowych służby zastępczej