Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Wymeldowanie cudzoziemca i obywatela RP

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz:
- „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” - odrębny dla każdej osoby meldującej się.
- „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego” - odrębny dla każdej osoby meldującej się.
2. Dowód osobisty lub paszport. Dla cudzoziemca: paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz Szwajcarii inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
3. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo                
-pisemne pełnomocnictwo do zameldowania
- dowód osobisty lub paszport pełnomocnika
 


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
pok. nr 11, tel. (095) 765 93 48


Opłaty

Czynności wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

- 17 zł – 
opłata za udzielenie pełnomocnictwa w przypadku, gdy osoba zgłaszająca działa przez pełnomocnika (opłata za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
- Bank GBS nr 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005

Termin i sposób załatwienia

Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza.
Zaświadczenie o zgłoszeniu wyjazdu/powrotu wydaje się na wniosek zainteresowanego. Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
- Bank GBS nr 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 338 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr. 220 poz. 1306).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r. Poz. 1628 ze zm.).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2016r. Poz 23).


Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

1.Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązany jest wymeldować się.
2.Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego potwierdzenie odbioru. http://epuap.gov.pl/wps/portal.
3.Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4.Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.