Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy sportowej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

"Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie masowej imprezy sportowej"
1. Załączniki:
Program i regulamin imprezy masowej,
Opinie:
- Komendanta Powiatowego Policji,
- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
- Kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) właściwych ze względu na obszar odpowiedzialności służbowej, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy , zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych zagrożeniach,
- opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
- informacja o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub terenie, gdzie impreza
- masowa będzie organizowana,
-informacja o mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informacje o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku,
- regulamin obiektu,
- wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej,
- graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający oznaczenie:
a) dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności,
b) dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych
c) punktów obsługi medycznej,
d) punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych,
e) punktów informacyjnych,
f) lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu
g) informacje o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
h) informacje o stanie liczebnym, organizacji, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej i warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy,
- szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
- informacje o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
- polisę ubezpieczeniową,
- pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzenia imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
pok. nr 11, tel. (095) 765 93 48
pok. nr 13, tel. (095) 765 93 50


Opłaty

Za wydaną decyzję - 82,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Choszcznie - Bank GBS
nr 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005


Termin i sposób realizacji

Do 7 dni.


Podstawa prawna

art.29 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. Z 2009 Nr 62 poz. 504 ze zm. )


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę. Organizator imprezy masowej jest obowiązany wystąpić do Burmistrza Choszczna z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.