Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”
„Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy”

 

2. Dowód osobisty lub paszport

3. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:                

- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania
- dowód osobisty lub paszport pełnomocnika


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
pok. nr 11, tel. (095) 765 93 48


Opłaty

Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dot. obowiązku meldunkowego.
17 zł
 – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa w przypadku, gdy osoba działa przez pełnomocnika(opłata za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
- Bank GBS nr 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005


Termin i sposób realizacji

Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza.
Zaświadczenie o wymeldowaniu wydaje się na wniosek zainteresowanego. Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł.
- Bank GBS nr 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 338 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr. 220 poz. 1306 ze zm).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r. Poz. 1628 ze zm.).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2016r. Poz 23).


Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

1.Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, obowiązany jest zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie to skutkuje wymeldowaniem z pobytu stałego/czasowego.
2.Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – bez zamiaru stałego tam pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
3. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego potwierdzenia odbioru. http://epuap.gov.pl/wps/portal.
4. Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się udzielonym pełnomocnictwem.
5. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.