Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Utrata i uszkodzenie dowodu osobistego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,

można składać w formie pisemnej:

 •  w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce

lub w formie dokumentu elektronicznego, który musi być uwierzytelniony podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP, www.epuap.gov.pl

 • w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

  2. Inny dokument tożsamości,

  3. Załączniki:

 • uszkodzony dowód osobisty

W przypadku, gdy zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego nastąpiło drogą elektroniczną, uszkodzony dowód osobisty przekazuje się pocztą lub osobiście,

  4. Zgłoszenia utraty dowodu osobistego może dokonać:

 •  osoba, która utraciła dowód osobisty
 • rodzic, opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd, w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (DZ.U. z 2010 r. Nr 167,  poz. 1311, z dnia 2011 r. Nr 133, poz. 768, z dnia 2012 r. poz. 1407).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ().

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie  dowodu osobistego (DZ.U. z 2000 r. Nr 105 poz. 1110 z późniejszymi zmianami).

4.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 nr 144, poz. 1204 )

5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. Nr 1114 ).


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Polski, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście,  w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Konsul powiadomiony o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, wydaje osobie, nieodpłatnie, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

2. Zgłoszenia, o którym mowa powyżej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

3. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie, gdy zgłoszenia dokonano w formie dokumentu elektronicznego, w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie.

Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.

Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy, o których mowa powyżej, w celu unieważnienia.