Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Decyzje o warunkach zabudowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


1. "Wniosek o ustalenie warunków zabudowy" przy zmianie zagospodarowania terenu, polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
2. Załączniki:
- dwie kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać.
(Kopię mapy można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Niedziałkowskiego 14),
- charakterystyka inwestycji, obejmująca: określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów;
[należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten może być spełniony poprzez dołączenie do wniosku umowy/promesy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantującej wykonanie uzbrojenia];
- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej;
- wykazanie dostępu działki inwestycyjnej do drogi publicznej (w przypadku, kiedy działka inwestycyjna nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej); -określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji, oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
- określenie wielkości powierzchni sprzedażowej, w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego,
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, BUDOWNICTWA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
pok. nr 24, tel. (095) 765 93 73


Opłaty

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł (sto siedem złotych 00/100) następuje w dniu składania wniosku.

Zwolnieni z opłaty skarbowej są: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego nr 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005 za pośrednictwem Banków lub Poczty.


Termin i sposób realizacji

Do 2 miesięcy.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z póź. zm).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii).
Odwołanie wnosi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Inwestycje skomplikowane m.in. szkodliwe dla środowiska, niektóre sieciowe mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.