Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.
2. Załączniki:
a. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła szesnastego roku życia albo ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia:
- kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki,
- zaświadczenie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o wspólnym zamieszkiwaniu poborowego z osobą wymagającą opieki,
- oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do
czynności prawnych,
- oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego, bliższych lub równych poborowemu stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania;
b. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji:
- zaświadczenie burmistrza o wspólnym zamieszkiwaniu poborowego z osobą wymagającą opieki,
- ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji,
- oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego, konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do
czynności prawnych,
- oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego, bliższych lub równych poborowemu stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia oraz adres zamieszkania;
c. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą w wyniku orzeczenia sądu - prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki;
d. inne dokumenty mogące mieć wpływ na udzielenie odroczenia.
3. Do wglądu:
dowody osobiste zainteresowanych osób


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
pok. nr 11, tel. (095) 765 93 48
pok. nr 13, tel. (095) 765 93 50


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Do 7 dni.


Podstawa prawna

art. 88 oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Żołnierz wnosi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Przyjmowane są podania od żołnierzy mających w gminie Choszczno miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego dłużej niż 2 miesiące.
2. W przypadku gdy opieka ma być sprawowana nad osobą w wieku powyżej 75 lat należy przedłożyć jej dowód osobisty bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów.
3. Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej oraz poborowych służby zastępczej.
4. Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.
5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii wydziale prowadzącym sprawę.