Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Pokrywanie należności mieszkaniowej żołnierzom

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


1. Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowej.
2. Załączniki:
- zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,
- cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego określające termin i formę płatności należności mieszkaniowych,
- akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiającą lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także decyzję właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
- zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcy jednostki wojskowej stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) tej służby,
- decyzję o uznaniu żołnierza (poborowego) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za osobę samotną,
- oświadczenie żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.
- pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowy poświadczony odpis) jeżeli takie zostało ustanowione,
- zaświadczenie o zameldowaniu żołnierza na pobyt stały w zajmowanym lokalu,
- oświadczenie wynajmującego o jego miejscu zamieszkania i adresie lub rachunku bankowym.
3. Do wglądu:
- dowód osobisty składającego wniosek (żołnierza lub pełnomocnika)
 


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
pok. nr 11, tel. (095) 765 93 48
pok. nr 13, tel. (095) 765 93 50


Opłaty

- wniosek i załączniki - zwolnione od opłat
- pełnomocnictwo - opłata skarbowa 17,- zł.


Termin i sposób realizacji

 

Do 30 dni.


Podstawa prawna

- art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)

- § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 116, poz. 1238 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

 

Żołnierz oraz poborowy z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu,
który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Należność mieszkaniowa może być pokrywana żołnierzom żonatym, jak i samotnym,
2. Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, to pełnomocnictwo powinno zawierać oświadczenie pełnomocnika iż pełnomocnictwo przyjmuje, oraz że
pełnomocnictwo nie zostało cofnięte, a mocodawca żyje. Oświadczenie to powinno być podpisane przez pełnomocnika i opatrzone przez niego datą.
3. Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.
4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub wydziale prowadzącym sprawę.