Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. "Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy" .
2. Załączniki:
- oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,
· oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o warunkach zabudowy,
· oryginał decyzji o warunkach zabudowy.
Wniosek i oświadczenie - do pobrania


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE
Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30
tel. 095 765 9300
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, BUDOWNICTWA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
pok. nr 24, tel. (095) 765 93 72


Opłaty

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa:
- za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - 56,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Choszcznie - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie 83 83590005 0028 9098 2000 0005 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.
Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy budownictwa mieszkaniowego oraz nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.