Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej zawierający :
- nazwę i adres wnioskodawcy,
- lokalizacja zajętego odcinka pasa drogowego,
- powierzchnię zajęcia pasa drogowego,
- planowany okres zajęcia pasa drogowego,
Do wniosku należy dołączyć:
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze lub powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu to informacja o sposobie zabezpieczenia robót,
- stosowne upoważnienia.
Wniosek o wydanie zezwolenia na awaryjnego czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych i instalacyjnych


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, BUDOWNICTWA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
pok. nr 23, tel. (095) 765 93 35


Opłaty

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Choszczna na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości 5,00 zł;
2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni 7,00 zł;
3) przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego 2,00 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) w obszarze zabudowanym 50,00 zł;
2) poza obszarem zabudowanym 30,00 zł;
3) na drogowym obiekcie inżynierskim 100,00 zł;
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczona jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.
§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
a) w obszarze zabudowanym 1,50 zł
b) poza obszarem zabudowanym 1,00 zł
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów 1,00 zł
3) reklamy 2,00 zł
2. Do reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 1 pkt. 3 podwyższa się o 100%.
3. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej
 iż 24 godziny.
§ 5. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.


Termin i sposób realizacji

Przeprowadzenie wizji lokalnej przez pracownika Urzędu Miejskiego w Choszcznie. Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów


Podstawa prawna

- art. 40 ust. 1, 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r. z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ( Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z 2004 r.),
- Uchwała Nr V/73/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Choszczna.


Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.
Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu z zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu,
Zgodnie z § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz.1729).
Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu