Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Rozgraniczenie nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości,
2. Załączniki: dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, itp.),
kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru – jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna (oryginał do wglądu),
oryginał aktualnego wypisu z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) – dla wszystkich nieruchomości biorących udział w postępowaniu,
mapę do celów prawnych (na kserokopii mapy należy zaznaczyć linie graniczne, których ma dotyczyć rozgraniczenie).
Wypis z katastru nieruchomości, oraz mapa do celów prawnych można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Choszcznie w Wydziale Nieruchomości, Geodezji, Kartografii i Katastru mieszczącym się przy ul. Niedziałkowskiego 14.


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ Nieruchomości i Rolnictwa
pok. nr 3, tel. (095) 765 93 43


Opłaty

Opłata skarbowa: za wydanie decyzji – 10,00 zł (wg. Załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej: część I pkt. 53), za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł (wg. załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej: część IV). Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Choszcznie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie nr 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.


Termin i sposób realizacji

Do 60 dni.


Podstawa prawna

art. 29 – 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.),

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453 ze zm.),

art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.).


Tryb odwoławczy

1. Od decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości jako ostatecznej w postępowaniu administracyjnym nie służy odwołanie do organu II instancji. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od daty doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu w Myśliborzu z siedzibą w Choszcznie.

2. Od postanowienia o ustaleniu kosztów postępowania rozgraniczeniowego, stronie przysługuje możliwość wniesienia zażalenia, które wnosi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Po złożeniu wniosku Burmistrz wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie, Czynności ustalenia przebiegu granic wykonuje upoważniony przez Burmistrza geodeta na koszt uczestników postępowania rozgraniczeniowego, Po dostarczeniu przez upoważnionego geodetę dokumentów geodezyjnych (przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) z przeprowadzonych czynności, Burmistrz wyda decyzję zatwierdzającą ustalone granice, W dniu wydania decyzji zatwierdzającej ustalone granice, Burmistrz wyda postanowienie, w którym ustali dla stron postępowania koszty przeprowadzonego postępowania administracyjnego. Na postanowienie to służy stronom możliwość wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego.