Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. "Wniosek o zmianę treści licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego”.
Załączniki:
1. Zmiana adresu przedsiębiorcy:
- Kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – po zmianie;
- Kopia świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowo – kontrolnego – po zmianie;
- Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej – po zmianie;
W przypadku gdy Wnioskodawca nie jest jego właścicielem – również dokument potwierdzający prawo dysponowania tym pojazdem;
- Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON) – po zmianie;
- Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – po zmianie.
2. Zmiana marki lub numeru rejestracyjnego:
- Kopia świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowo – kontrolnego – po zmianie;
- Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej – po zmianie;
W przypadku gdy Wnioskodawca nie jest jego właścicielem – również dokument potwierdzający prawo dysponowania tym pojazdem.
3. Do wglądu:
· Oryginały załączonych kserokopii dokumentów


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
pok. nr 11, tel. (095) 765 93 48
pok. nr 13, tel. (095) 765 93 50


Opłaty

Opłata za czynności administracyjne wnoszona przed odbiorem odpowiedniej decyzji
i dokumentów :
· za zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji - 20 zł, 25 zł lub 30 zł


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 zpóźn. zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4
grudnia 2007r. W sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i
wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r. Nr 235, poz. 1726 ).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub w wydziale prowadzącym sprawę.