Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywatela RP

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz:
- „Zgłoszenie pobytu stałego” - odrębny dla każdej osoby meldującej się.
- „Zgłoszenie pobytu czasowego” - odrębny dla każdej osoby meldującej się.
2. Dowód osobisty lub paszport
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu): np. wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.
4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo               
  -pisemne  pełnomocnictwo do zameldowania
- dowód osobisty lub paszport pełnomocnika


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
pok. nr 11, tel. (095) 765 93 48


Opłaty

Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

- 17zł – 
opłata za udzielenie pełnomocnictwa w przypadku, gdy osoba zgłaszająca działa przez pełnomocnika (opłata za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
- Bank GBS nr 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005


Termin i sposób realizacji

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.
Osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej – 17 zł.
- Bank GBS nr 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 338 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011r. Nr. 220. poz. 1306 ze zm).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. Poz. 783 ze zm.).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2016r. Poz 23).


Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

- Zameldowanie w nowym miejscu pobytu stałego powoduje automatyczne wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego.
-  Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.