Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na terenie gminy Choszczno

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

"Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru"
Załączniki:
1. decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
2. dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem,
3. harmonogram oraz kosztorys inwestorski przewidywanych lub wykonanych prac lub robót, ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
4. decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót oraz projektem i pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
5. dokumentacja fotograficzna obiektu


Komórka organizacyjna

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE

Kancelaria Ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 095 765 9300

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, BUDOWNICTWA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
pok. nr 24, tel. (095) 765 93 72


Opłaty

Zwolnione z opłat, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 08.12.2006r. Nr 225 poz. 1635).


Termin i sposób realizacji

Po uchwaleniu przez Radę Miejską w Choszczna uchwały w sprawie udzielenia wnioskowanej dotacji. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie umowy pomiędzy Burmistrzem Choszczna i wnioskodawcą.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U.03.162.1568 z późniejszymi zmianami) oraz uchwała nr X/122/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 119, poz.2162), oraz Zarządzenie Burmistrza Choszczna nr 494/2007 z dnia 3 październik 2007 r.


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.
Realizacja wniosków uzależniona jest od wysokości przyznanych przez Radę Miejską w Choszcznie środków finansowych w budżecie Gminy na ochronę i konserwację zabytków.


Dodatkowe informacje, uwagi

Po wykorzystaniu przyznanej dotacji wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania prac objętych dotacją, w terminie określonym w umowie i zgodnie ze wzorem sprawozdania.