Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Choszczno

Nadanie numeru PESEL

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Przy zameldowaniu:
formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”
dowód osobisty lub paszport a dla cudzoziemców – paszport oraz dokument uzyskany na terenie RP tj: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu).

2. Przy złożeniu wniosku na dowód osobisty:
wniosek o wydanie dowodu osobistego
1 aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35X45 mm, odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość
dokument poświadczający obywatelstwo polskie
odpis skrócony aktu urodzenia (osoby, które zawarły związek małżeński dodatkowo załączają odpis skrócony aktu małżeństwa) – do wglądu
3. Dla osób obowiązanych do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów :
wniosek o nadanie numeru PESEL
dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

 Wniosek o nadanie numeru PESEL.

 


Komórka organizacyjna

Wydział Spraw Obywatelskich, Choszczno, ul. Wolności 24, I piętro, pokój 11.


Opłaty

Nie pobiera się opłat za nadanie numeru PESEL.
- 17 zł
 - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa w przypadku, gdy osoba wnioskująca o nadanie numeru PESEL działa przez pełnomocnika (opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
- Bank GBS nr 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005


Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki.


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 338 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015r. Poz. 1852).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. 2015r., poz.1984)


Tryb odwoławczy

Brak.


Dodatkowe informacje, uwagi

1.Wniosek składa się w formie pisemnej.
2. Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej do konieczności uzyskania numeru PESEL oraz dokumentację potwierdzającą dane zawarte we wniosku.
3. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.